Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Driekleur Ede B.V.

 

 1. Partijen
 2. De Driekleur Ede: De Driekleur Ede B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09063657, gevestigd aan de Hertzstraat 3 (6716 BS) te Ede, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 3. Verdere gegevens van De Driekleur Ede:

Website: www.dedriekleurede.nl
E-mailadres: [email protected]

Telefoonnummer: 0318 – 61 19 38

Btw-identificatienummer: NL850775164B01

 1. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van De Driekleur Ede.

 

 1. Toepasselijkheid
 2. De Driekleur Ede verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van De Driekleur Ede en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Derden die door De Driekleur Ede bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 6. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

 1. Aanbod en overeenkomst
 2. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door De Driekleur Ede is aangegeven.
 3. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
 4. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 5. Alle opgaven van De Driekleur Ede van getallen, maten, gewichten en kleur van de goederen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van De Driekleur Ede.
 6. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 7. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens De Driekleur Ede.
 8. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat De Driekleur Ede een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat De Driekleur Ede, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 9. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.

 

 1. Uitvoering en levering
 2. De Klant stelt De Driekleur Ede in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door De Driekleur Ede.
 3. De Driekleur Ede zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant De Driekleur Ede altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 4. Indien De Driekleur Ede voor de bezorging/levering zorgdraagt, dient De Klant een bezorgadres door te geven waar De Driekleur Ede de te leveren goederen op de aangegeven datum kan (laten) bezorgen/leveren. Indien De Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van De Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door De Driekleur Ede aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.
 5. Indien levering plaatsvindt in de vestiging van De Driekleur Ede en De Klant derhalve daar de goederen ophaalt, dient De Klant zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum. Indien De Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft De Driekleur Ede de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op De Klant te verhalen.
 6. Het staat De Driekleur Ede vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 7. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
  7. De Driekleur Ede is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan De Driekleur Ede de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan De Driekleur Ede niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.
 8. 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Driekleur Ede een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.

 

 1. Verbintenissen van de Klant
 2. De Klant stelt De Driekleur Ede in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door De Driekleur Ede. Hieronder wordt onder andere begrepen:
 3. a) Op het door De Klant opgegeven afleveradres aanwezig zijn op de overeengekomen leverdatum;
 4. Wanneer de verplichting in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient De Klant De Driekleur Ede hieromtrent tijdig te informeren. De Driekleur Ede is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan De Klant in rekening te brengen.
 5. Wanneer de verplichting in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is De Driekleur Ede niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan De Klant te vergoeden.
 6. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Driekleur Ede aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Driekleur Ede worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico en verantwoordelijkheid van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan De Driekleur Ede zijn verstrekt, heeft De Driekleur Ede het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.
 7. Voorafgaand aan de uitvoering dient De Klant de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan De Driekleur Ede te verschaffen, zoals tekeningen en berekeningen. De Driekleur Ede zal deze naar haar beste weten beoordelen. De Driekleur Ede is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door De Klant.
 8. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
 9. a) Onjuistheden in de door De Klant verlangde constructies en werkwijzen;
 10. b) Gebreken aan/door de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
 11. c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door De Klant ter beschikking zijn gesteld.
 12. De Klant staat er voor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van De Driekleur Ede en/of derden.
 13. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn in de overeenkomst uitgesloten.
 14. De Klant zal alle op de goederen van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de goederen, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is De Klant aansprakelijk.
 15. De Driekleur Ede doet geen onderzoek naar individuele wensen en/of benodigdheden van De Klant.
 16. De door De Driekleur Ede te leveren goederen zouden een negatieve invloed kunnen hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een allergische reactie. Een te hoge intensiteit van het gebruik van de goederen kan door te hoge inspanning van de zintuigen tot hoofdpijn of ander licht lichamelijk letsel leiden. De Klant is zelf verantwoordelijk dergelijke invloeden te onderzoeken en daarvoor is De Klant verplicht de goederen voorzichtig te testen, de intensiteit langzaam op te bouwen en bij (de schijn van) een negatieve invloed zich direct te onthouden van verder gebruik. In dat geval adviseert De Driekleur Ede contact met haar op te nemen om verdere mogelijkheden te bekijken.
 17. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de door De Driekleur Ede geleverde goederen en vrijwaart De Driekleur Ede voor enige schade die mocht ontstaan door het gebruik van de goederen.
 18. De Klant is onder andere zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele vergunningen die benodigd zijn met betrekking tot de geleverde goederen, de wijze van opslag van de geleverde goederen en de wijze van afvoer van de geleverde goederen. De Klant zal handelen conform de geldende wetgeving met betrekking tot de goederen, waaronder, maar niet beperkt tot, milieuwetgevingen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
 2. Het eigendom van de te leveren goederen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Klant nadat deze al hetgeen De Klant ter zake uit de overeenkomst aan De Driekleur Ede verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is De Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
 4. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om De Driekleur Ede tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
 5. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Klant verplicht op verzoek van De Driekleur Ede alle benodigde medewerking te leveren waardoor De Driekleur Ede weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van De Driekleur Ede de goederen voor eigen kosten retour te zenden.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid
 2. De Klant aanvaardt dat alle goederen worden verkocht met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen.
  Er worden geen andere garanties verleend, dan voor zover de leverancier van De Driekleur Ede garantie verstrekt of anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is De Driekleur Ede bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met De Klant, zonder dat De Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 4. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant binnen 3 dagen na levering De Driekleur Ede hieromtrent te informeren.
 5. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal De Driekleur Ede het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij De Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
 6. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen of De Klant De Driekleur Ede omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.
 7. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
 8. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt. De Klant is verplicht de goederen te gebruiken volgens de daarvoor bestemde documenten, zoals een instructiehandleiding en/of instructies op de verpakking van de goederen van De Driekleur Ede. De Klant verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. Wanneer het voornoemde niet in acht wordt genomen of door De Klant extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt de iedere garantie.
 9. Mocht De Driekleur Ede onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door De Driekleur Ede gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 10. Aansprakelijkheid van De Driekleur Ede reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 11. De Klant vrijwaart De Driekleur Ede voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat De Driekleur Ede heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.
 12. Op de producten worden behoudens in de algemene voorwaarden benoemde exoneraties 12 maanden garantie voor onzichtbare gebreken verstrekt. In alle gevallen is de termijn waarbinnen De Driekleur Ede tot enige remedie kan worden aangesproken, zoals vergoeding van schade, beperkt tot 12 maanden na levering.

 

 1. Prijzen en betaling
 2. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 3. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering van De Driekleur Ede te voldoen. Facturen dienen in elk geval binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. De Driekleur Ede is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is De Driekleur Ede terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
 5. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Driekleur Ede is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Driekleur Ede niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

 1. Beëindiging van de overeenkomst
 2. De Driekleur Ede heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
 3. a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Driekleur Ede ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
 4. b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;
 5. c) Er op een aan De Klant toekomend recht beslag wordt gelegd.
 6. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan De Driekleur Ede verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is De Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.
 7. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal De Klant op verzoek van De Driekleur Ede alle benodigde medewerking leveren waardoor De Driekleur Ede weer onbezwaarlijk over geleverde zaken kan beschikken.
 8. De Klant heeft geen herroepingsrecht, omdat De Klant heeft verklaard niet als consument te handelen, maar in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

  10. Overmacht
 9. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Driekleur Ede geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën en overheidsmaatregelen.
  2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van De Driekleur Ede opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor De Driekleur Ede onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is De Driekleur Ede bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  3. Indien De Driekleur Ede bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

 1. Intellectueel eigendomsrechten
  1. De Driekleur Ede behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
 2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website en goederen van De Driekleur Ede zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van De Driekleur Ede of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

 

 1. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
  1. De Driekleur Ede is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van De Driekleur Ede.
 2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van De Driekleur Ede valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van De Driekleur Ede valt.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch advies
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »